< Volver

Condicions del Programa de Punts

Programa de punts aparca&go” és el programa de fidelització a través del qual Aparca & Go S.L., (d'ara endavant, «aparca&go») presta als seus clients els serveis de: (i) obtenció i bescanvi de Punts d'aparcament per serveis i productes en la forma i els termes recollits en les presents Condicions, (ii ) recuperació automàtica de les vostres dades personals en les operacions de reserva i compra de productes i serveis a través de la pàgina web www.aparcandgo.com i de la seva aplicació mòbil, (iii) consulta de l'històric o extractes de les referides operacions de compra i (iv) enviament d'informació comercial dels productes i serveis oferts per aparcament a la seva pàgina web, www.aparcandgo.com i aplicació mòbil; tot això, en la forma i els termes recollits en les presents Condicions del Programa Programa de punts apar&ag;go.

1. Definicions:
Per facilitar-te la lectura, a continuació definim els termes continguts al present Document, en majúscules i per ordre alfabètic:

CANALS DE COMUNICACIÓ: són els mitjans a través dels quals cada Membre de Programa de punts aparca&go; es pot posar en contacte amb aparca&go. En particular comprenen: (i) missatge electrònic a l'adreça de correu electrònic frequent@aparcandgo.com, (ii) l'entorn web de Programa de punts aparca&go, un cop s'hagin introduït correctament les claus d'accés, (iii) el telèfon datenció al client de cada pàrquing i (iv) laplicació mòbil.

CONDICIONS DE PROGRAMA DE PUNTS aparca&go: és el conjunt de normes bàsiques establertes per aparca&go per regular el programa Programa de punts aparca&go i contingudes en aquest Document.

MEMBRE: és la persona que, d'acord amb les Condicions del Programa de punts apar&ag;go, s'hagi registrat vàlidament en aquest Programa, cosa que implica l'acceptació expressa de les presents Condicions.

PLA DE PUNTS: és el document complementari al Programa Programa de punts aparca&com;go que comprèn (i) tota la informació operativa sobre els Punts aparca&go que es poden obtenir amb el consum de determinats serveis o productes, (ii) els serveis i productes que es poden aconseguir amb el bescanvi de Punts aparca, i (iii) la quantitat necessària de Punts aparca per a cada operació de bescanvi o redempció, que podrà variar en cada moment conforme al Pla de Punts.< /p>

PUNTS aparca&go: són els que reben els Membres del Programa de punts aparca&go i que s'originen pel consum dels serveis o productes d'aparca&go. Col·laboradores.


2. Participació en Programa de punts aparca&go:
Per ser part del programa Programa de punts aparca&go hauràs de tenir en compte els següents requisits i condicions:

i. El Membre de Programa de punts aparca&go; es compromet expressament a proporcionar dades veraces, exactes i actualitzades. De manera que si aparcament detecta l'aportació de dades que no respecten aquesta obligació podrà donar de baixa aquest Membre, llevat que el Membre acrediti degudament el compliment de les condicions esmentades.

ii. Quan el Membre de Programa de punts aparca faciliti dades personals de tercers, haurà de comptar amb el consentiment exprés i per escrit d'aquests per poder consignar les seves dades al perfil del Membre al Programa de punts aparca. En conseqüència, aparcament podrà sol·licitar al Membre que acrediti en qualsevol moment l'obtenció del consentiment esmentat, de manera que si el Membre no aporta proves suficients aparcament donarà de baixa, previ bloqueig de les seves dades, al Membre del Programa Programa de punts aparca&go, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis que es derivin d'aquest incompliment.

iii. El Membre de Programa de punts aparcament haurà d'emplenar degudament la sol·licitud d'adhesió al Programa que figura a la pàgina web www.aparcandgo.com oa l'aplicació mòbil, acceptant les presents Condicions de Programa de punts aparcament. Les dades personals que el Membre proporcioni en el marc del desenvolupament de l'indicat Programa seran tractades per aparcament d'acord amb la política de privadesa indicada a l'apartat 3 de les presents Condicions.

iv. La condició de Membre de Programa de punts aparca té caràcter personal, i no es poden transmetre els drets derivats de tal condició a persona diferent en cap cas.

v. Cada Membre, en donar-se d'alta a Programa de punts aparcament, rebrà un codi identificador. Igualment, el Membre haurà d'introduir una contrasenya que juntament amb el vostre codi identificador constituiran les vostres claus d'accés. Cada Membre de Programa de punts aparca serà el responsable de la custòdia de la contrasenya i del codi identificador, sent ambdós personals i intransferibles. aparca&go podrà comunicar als Membres la necessitat de modificar la contrasenya per motius de seguretat. aparca&go reconeixerà als Membres de Programa de punts aparca&go quan operin al canal on-line o aplicació mòbil, mitjançant el seu codi identificador i permetrà l'accés al compte personal només sota introducció de la contrasenya. aparca&go no serà en cap cas responsable de les conseqüències d'accessos de terceres persones fent ús de l'identificador i la contrasenya d'un Membre de Programa de punts aparca&go.

vaig veure. L'extraviament del codi identificador o de la contrasenya haurà de ser posat en coneixement d'aparcament de manera immediata per qualsevol dels Canals de Comunicació referits a l'anterior Clàusula 1a.

vii. L'adhesió al Programa Programa de punts aparca&go; no té cap cost per als Membres.

viii. Cada Membre de Programa de punts apar&ag;go tindrà assignat un compte Programa de punts apar&ag;go on es relacionaran els Punts aparca&go a fi d'indicar en cada moment el saldo de Punts apar&ag;go, així com un històric de les operacions de compra de productes i serveis adquirits de forma on-line a través de la pàgina web www.aparcandgo.com pel Membre, que tindrà caràcter personal i intransferible.

ix. La durada del Programa Programa de punts aparca s'estableix per temps indefinit. No obstant això, aparcament es reserva el dret de finalitzar el referit Programa en qualsevol moment, oferint un termini previ de preavís de 3 mesos respecte a la data en què s'hagi d'entendre acabat. A partir de la data de finalització del Programa, els Membres del mateix podran bescanviar els Punts aparca que tingueren acumulats durant un termini màxim de 6 mesos. No seran aplicables aquests terminis transitoris quan la finalització es degui a causes alienes a apar&ag;go.

x. Els punts no bescanviats o redimits caducaran en el termini de 6 mesos des de l'obtenció dels mateixos.


3. Protecció de dades:
1. De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, aparca&go; informa als seus Membres que les dades personals que aquests li comuniquen amb ocasió de la participació en el Programa Programa de punts aparca&go;go seran incorporades a un fitxer titularitat d'aparcament i tractats amb la finalitat d'oferir serveis de fidelització als Membres, entre els quals s'inclouen els que s'indiquen a continuació:

i. Gestionar l'alta i la baixa del Membre al Programa Programa de punts aparca&go.

ii. Gestionar el canvi dels punts acumulats.

iii. Permetre als Membres la consulta de l'històric o extractes de les operacions de compra de productes i serveis realitzats per mitjà de la pàgina web www.aparcandgo.com, prèvia introducció del nom d'usuari i la contrasenya del respectiu Membre.

iv. Prestar el servei de recuperació automàtica de les dades dels Membres en els processos de compra de productes i serveis realitzats a la pàgina web www.aparcandgo.com, prèvia introducció del nom d'usuari i la contrasenya del respectiu Membre.

v. Realitzar activitats de gestió administrativa, fiscal, comptable i comercial per a la fidelització dels seus Membres. A aquest efecte, es comunicaran les incidències que es produeixin sota el Programa Programa de punts aparca i es remetran al Membre newsletters amb ofertes personalitzades dels productes i serveis oferts per aparca i les seves Entitats Col·laboradores a través de la seva pàgina web, www.aparcandgo.com.

2. aparca&go informa als seus Membres que els camps de les dades personals sol·licitades per aparca&go a la Secció «Dades de Registre» que no presenten cap marcació són d'emplenament obligatori, i sense que no es podran prestar els serveis propis del Programa Programa de punts aparcament relacionats a l'apartat anterior de la present Clàusula, mentre que totes les altres dades sol·licitades per aparcament i marcades amb (*) tenen caràcter facultatiu, si bé la negativa a subministrar-les impossibilitarà a aparcar la prestació més personalitzada dels serveis inclosos al Programa Programa de punts aparca&go.

3. Els Membres poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a Bcn 6 Balear Alternativa Group S.L., Ctra. Antiga de València, km 4,3, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) acompanyat de fotocòpia del document oficial que els identifiqui.


4. Obtenció de punts:
1. L'obtenció de Punts aparcament es produirà per la reserva (com a mínim 8 hores abans del seu ús) i posterior utilització dels nostres aparcaments d'Aeroports i Estacions de tren, sempre que en el moment d'aquesta contractació o adquisició el client s'identifiqui com a Membre del Programa de punts aparca&go.

2. El compte Programa de punts aparca s'actualitzarà diàriament atenent als Punts aparca que obtinguin i que consumeixin els Membres del referit Programa.

3. No es permet la transferència de Punts aparcament entre Membres. No obstant això, sí que es permet la designació per part del Membre de Programa de punts aparcament d'un beneficiari per al gaudi dels serveis o productes obtinguts amb el canvi de Punts aparcament.


5. Redempció o bescanvi dels Punts aparca&go:
1. Per procedir al bescanvi o redempció de Punts aparcament conforme al Programa Programa de punts aparcament, caldrà identificar-se com a Membre del referit Programa acreditant-ne la identitat. No acumularàs punts si utilitzes un codi promocional.

2. Els Punts no bescanviats caducaran en el termini de sis mesos des de l'obtenció dels mateixos.

3. Els Punts aparca només poden ser canviats per descomptes en cada moment disponibles i establerts al Pla de Punts. Els Punts aparca&go; no són en cap cas bescanviables per diners. Els Punts aparca&go; no es podran complementar amb diners per a l'adquisició dels serveis o productes establerts en cada moment al Pla de Punts.


6. Altres condicions:
1. Modificacions de les Condicions de Programa de punts aparca: aparca podrà modificar en qualsevol moment les Condicions del Programa Programa de punts aparca respectant els drets ja adquirits pels Membres. Igualment podrà modificar el Pla de Punts sense necessitat de previ avís.

2. Llei aplicable i fur: Les presents Condicions de Programa de punts aparca&go; es regeixen per les lleis i normes espanyoles. A l'empara dels articles 23.1 i 23.2, en relació amb l'article 15.3, tots ells del Reglament (CE) 44/2001, del Consell de 22 de desembre de 2000 relatiu a la competència judicial, a excepció dels casos en què el Membre tingui la consideració de consumidor, les parts expressament acorden renunciar al fur que els pogués correspondre, i que la competència judicial internacional per conèixer de qualsevol disputes derivades de les presents Condicions correspondrà als jutjats i tribunals espanyols i, en concret, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />