< Volver

Condicions i termes d'ús

En general:

aparca&go és una empresa que ofereix serveis per a viatgers relacionats amb l’automòbil (aparcament, rentats, taller mecànic, ITV, etc.).

aparca&go no es fa responsable dels accessoris extraïbles que hi ha a l’interior del vehicle si no se n'ha comunicat l'existència al nostre personal en el moment de la recepció del vehicle. El nostre personal en comprovarà la presència i el funcionament i ho anotarà al contracte abans que el client l'accepti. 

aparca&go podrà establir preus diferents o complementaris per a la guarda i vigilància dels efectes que accepti en custòdia.

Si el Servei comporta el lliurament de claus al personal d’aparca&go, l’

empresa es reserva el dret a moure el vehicle si causes organitzatives ho aconsellen.

Si el vehicle presenta cap dany que pugui haver estat ocasionat durant la custòdia, el client n'ha de comunicar l’existència als empleats d’aparca&go en el moment de recollir-lo, i fer constar la queixa en l'acta corresponent. Si no fa cap comunicació abans d’abandonar les instal·lacions d’aparca&go s’entendrà la conformitat tàcita per part del client amb l’estat del vehicle, i això comportarà per a aparca&go l'exoneració de tota responsabilitat pel que fa a qualsevol dany que el client pugui al·legar en un moment posterior. Si els danys es deuen a robatori-espoliació, caldrà tramitar la denúncia corresponent davant les forces i cossos de seguretat competents. 

SERVEI D’APARCAMENT: aparca&go ofereix als seus / les seves clients/es, les 24 h del dia i els 365 dies a l’any, el trasllat des del pàrquing fins a la terminal d’aeroport o estació de tren i viceversa (servei Express); o bé la recollida del vehicle a la terminal mateixa i viceversa (servei Premium). Per a això disposa:

 

1.Titularitat i objecte de la plataforma web

 1.1 El lloc web aparcandgo.com (en endavant el "Web" o "la Plataforma") és una plataforma informàtica propietat d’Aparca and Go, S.L. (en endavant "l’Empresa" o "aparca&go"), societat legalment constituïda en virtut de la legislació espanyola amb domicili a la Ctra. Antiga de València, km 4,3 08830 Sant Boi de Llobregat, CIF B-64932858 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 40.706, foli 180, i pàgina número B372311.

 1.2 El nostre lloc web s'ha dissenyat amb la finalitat d’oferir als usuaris informació detallada sobre els nostres serveis i les nostres aplicacions. A través d’aparca&go, el client podrà localitzar i reservar els nostres serveis i accedir-hi. També, a través de la plataforma web, podrà gestionar el compte d’usuari, els serveis sol·licitats, les reserves i la facturació.

 

2. Definicions

2.1 Plataforma:  és el lloc web aparcandgo.com i conté determinades àrees no públiques que només són accessibles per a usuaris autoritzats.

2.2 Continguts: es refereix a tots els elements que conformen el lloc web, inclosos, entre d'altres, els següents; textos, imatges, programari, vídeos, dissenys i qualsevol de les seves modificacions.

2.3 Agències: es refereix a les agències de viatges que utilitzen com a valor afegit a la seva carta de serveis els d’aparca&go i, en virtut d’aquesta col·laboració, accedeixen en qualitat d’usuaris a la nostra plataforma. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, també s'aplicaran a les Agències les disposicions dels presents Termes i Condicions aplicables als usuaris finals.

2.4 Usuaris/Usuari: és l’usuari final dels serveis d’aparca&go que accedeix a la Plataforma i/o a les aplicacions d’aparca&go en qualitat d’usuari registrat per gestionar personalment els serveis sol·licitats, les reserves i la facturació. Rebran també la qualificació d’usuari final dels serveis d’aparca&go les persones per a qui una Agència (en els termes del punt 2.3 d’aquesta secció) hagi reservat els serveis d’aparca&go en qualsevol de les modalitats que s’ofereixen.

2.5. Taller. Establiment associat a aparca&go autoritzat per prestar serveis de reparació i manteniment de vehicles.

 

3.  Acceptació dels Termes i Condicions 

3.1.  L’accés a la nostra plataforma, l'ús que se'n fa i la informació, els serveis i el contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicables i a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d’Ús.

3.2.  L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès els Termes i Condicions de Contractació de la Plataforma, el contingut dels quals constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i aparca&go. En registrar-se i utilitzar els serveis del Web, l’Usuari reconeix i accepta expressament que queda obligat pels Termes i Condicions de Contractació i per la Política de Privadesa de la Plataforma i altres polítiques corporatives d’aparca&go que siguin aplicables. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts que s’ofereixen a través de la Plataforma no infringeixen la normativa i/o regulacions vigents aplicables ni s'han de fer servir per infringir-les.

3.3.  aparca&go es reserva el dret de modificar els Termes i Condicions d’Ús de la Plataforma sense notificació específica a l’Usuari. En aquest sentit és important que l’Usuari consulti els Termes i Condicions d’Ús regularment.

 

4.  Registre d’usuaris web

4.1.  La plataforma web d’aparca&go està destinada a usuaris majors d’edat. En registrar-se al nostre web l’Usuari garanteix que compleix aquest requisit.

4.2.  Usuari: Per poder fer servir els serveis de la nostra plataforma, cal que el client es registri com a usuari facilitant les dades personals (nom i cognoms del conductor, telèfon, adreça de correu electrònic i matrícula del vehicle o marca i model.), i també el mètode de pagament. En el cas de Car Service (Taller Mecànic), a més, caldrà incloure les dades fiscals de facturació. 

Agències: En el cas de les agències requerirem omplir un formulari de registre amb informació concreta sobre el grup d’agències al qual pertany i la seva informació de contacte. 

Per a tots els/les usuaris/agències serà necessari crear un nom d’usuari i contrasenya d’accés.

4.3. L’Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà utilitzar les seves credencials d’accés amb la finalitat única de validar els processos d’identificació i autenticació a la nostra plataforma. Per tant, és l’Usuari i no aparca&go el responsable d’utilitzar correctament la seva contrasenya d’accés i protegir-la. L’Usuari haurà de notificar a aparca&go qualsevol incident o ús no autoritzat que pugui afectar el seu compte d’usuari.

4.4. L’Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà suspendre o cancel·lar el seu accés al nostre web, amb notificació prèvia o sense, en el cas que hi hagi sospites raonables, segons el parer d’aparca&go, de l’ús indegut, per part de l’Usuari, dels serveis i funcionalitats de la nostra plataforma i, també, quan hi hagi incompliment de qualsevol de les disposicions contingudes en els presents Termes i Condicions d’Ús.

 

5.  Ús dels serveis web

5.1.  Mitjançant la nostra plataforma web es poden gestionar les reserves dels nostres serveis. Tant els serveis sol·licitats, com les reserves i la facturació, estaran disponibles accedint a l’àrea privada d’Usuari de la Plataforma.

5.2.  En el cas d’usuaris finals, es poden fer reserves sense registrar-se a la Plataforma. No obstant això, serà imprescindible que se’ns faciliti el nom i cognoms del conductor del vehicle, matrícula, marca i model del vehicle, telèfon i adreça de correu electrònic. Totes les reserves fetes per qualsevol mitjà establert per aparca&go són de caràcter gratuït. Les reserves es mantindran fins a 3 hores addicionals a partir de l’hora d’entrada comunicada per l’Usuari en el moment de la reserva.  Si per qualsevol circumstància no accedeix a l’aparcament en els límits fixats per aparca&go, l’Usuari perdrà tot dret d’accés al servei sense cap tipus de responsabilitat per part d’aparca&go. 

5.3. Tarifes.

D’aparcament: Atès que aparca&go no ofereix servei d’aparcament de rotació, sinó de mitjana i llarga estada, la tarifa de l’estacionament amb reserva de plaça es calcularà per períodes de 24 hores i/o fracció, a comptar des de la data i hora d’accés a l’aparcament, fins a la sortida del vehicle, i s'estableix un temps de cortesia de 60 minuts després de l’últim període de 24 hores. No s’accepten reserves per a estades de menys de 24 hores. Tampoc no s’accepten reserves per a estades amb entrada el divendres a partir de les 18 hores i sortida abans de dilluns a les 13 hores. L’import mínim de pagament serà el corresponent a l’estada mínima segons les condicions del producte/aparcament/aeroport, i el temps d’estada es comptabilitzarà per dies complets (24 hores) i/o fracció. L’import de les tarifes d’estacionament amb reserva de plaça i els temps de cortesia s’establiran en cada un dels estacionaments d’aparca&go. aparca&go informarà expressament a l’Usuari que es facturarà per minuts. A aquests efectes, l’Usuari autoritza aparca&go a carregar la tarifa aplicable en funció de l'ús dels serveis i a processar la transacció corresponent d’acord amb el mitjà de pagament seleccionat per l’Usuari. aparca&go no reemborsarà en cap cas les quantitats efectivament pagades per l’Usuari per la utilització dels serveis de pàrquing.

De taller mecànic: aparca&go proporciona als usuaris un pressupost detallat i tancat sobre la reparació i/o el manteniment del seu automòbil, el qual haurà de ser expressament acceptat pel client mitjançant la finalització del procés de reserva, i aquest document té valor de full d'encàrrec. En el moment del lliurament del vehicle, el client rebrà un resguard de dipòsit del vehicle.

L’Usuari es compromet a què la informació que proporcioni en la sol·licitud de pressupost sigui veraç i real. Els pressupostos proporcionats seran vinculants per a aparca&go, tret que la informació facilitada pel client no es correspongui amb la realitat o no sigui completa o que sorgeixin circumstàncies excepcionals no previstes. En aquest cas, aparca&go podrà modificar el pressupost considerant la realitat de la feina a fer, la qual cosa comunicarà immediatament al client per correu electrònic, i aquest ho haurà d'acceptar per tirar endavant l'encàrrec. En cas de no acceptació, el vehicle no es repararà i no es cobrarà cap import al client. No obstant això, l’anul·lació de l’encàrrec sense causa justificada sí que pot originar penalitzacions que s’han d’imputar al client addicionalment als càrrecs pels serveis prestats fins aleshores.

En les revisions/reparacions, aparca&go utilitzarà recanvis originals o de qualitat equivalent, procedents dels més grans fabricants europeus i sempre degudament homologats.

Si durant la prestació de servei apareixen avaries o defectes ocults en el vehicle, se n’informarà l’Usuari, comunicant-li l’import de la reparació i si això afecta el termini de lliurament. aparca&go podrà reparar aquestes avaries no incloses en el pressupost inicial, però només si el client ho consent.

Totes les reparacions tenen una garantia de 2 anys per al servei prestat a comptar des de la data en què es retiri el vehicle, fins a un límit màxim de 10.000 km.

La garantia s’entén total, amb mà d’obra i peces substituïdes incloses. La manipulació per tercers de les peces garantides pot invalidar la garantia. Avariat el vehicle, l’Usuari s'haurà de posar en contacte amb aparca&go perquè aparca&go executi la garantia directament o a través de tercers. A aquests efectes, s'avisarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.

Aquesta GARANTIA, no cobreix:

• Les despeses originades pel desgast normal a causa de l’ús o per negligència del conductor.

• Les conseqüències directes o indirectes de la immobilització del vehicle (entre tots, els danys soferts en els béns transportats)

• Ús incorrecte o desgast dels pneumàtics.

Si per al bon funcionament del vehicle cal fer altres operacions auxiliars vinculades directament amb la reparació contractada, se n'informarà el client per endavant. Si decideix no fer-les, la responsabilitat correspondrà estrictament al client.

Si no s'assoleix un acord, les parts recorreran a un peritatge per obtenir la valoració final de la reparació. El resultat serà vinculant per a les parts, i la revisió s'haurà de fer al taller responsable de la reparació; si és possible, en presència d'ambdues parts. El vehicle no es pot haver inspeccionat/reparat per tercers. Si és el cas, tota garantia quedarà exclosa.

Unit a l’anterior s’afegeix la garantia legal de les peces substituïdes, en aquest cas molt més àmplia i emparada per la Llei de garanties dels béns de consum (Reial decret legislatiu 1/2007), segons la qual la durada de la garantia serà de 2 anys o 50.000 quilòmetres en els següents casos:

• Quan hi hagi una manca de conformitat de la peça. És a dir, si la peça presenta un defecte de fabricació o s’aprecia una diferència entre el que s’ofereix i el que es publicita, tant pel que fa a la naturalesa com pel que fa a característiques, condicions, utilitat o finalitat, es considerarà garantia de peça.

• El període de garantia s’entendrà des de la data de lliurament del vehicle, i tindrà validesa sempre que aquest no s'hagi manipulat o reparat per tercers.

Posat cas que es pacti, el pagament per endavant, segons l’art. 211-7 del Codi de consum de Catalunya, no significa que el consumidor estigui conforme amb la idoneïtat de la prestació o renunciï a cap dels seus drets.

D’acord amb el que disposa l’art. 121-3 del Codi civil de Catalunya, ambdues parts pacten l'ampliació a 5 anys del període de prescripció per poder reclamar pagaments referents a la relació constituïda.

Terminis de lliurament. A aparca&go oferim un lliurament del vehicle que coincideix amb el retorn del viatge*. El servei només estarà disponible per a estades superiors a 48 hores. 

* Lliurament subjecte a variacions en funció de la disponibilitat dels recanvis i dels nostres tallers associats. Si es preveu que no se li podrà lliurar el vehicle a la tornada, se n'informarà el client per correu electrònic, sense prestar-li el servei ni cobrar-li cap import.

aparca&go pot retenir la possessió del vehicle objecte de l’encàrrec com a garantia de pagament de la reparació pressupostada, de conformitat amb l’article 569-10 del Codi civil de Catalunya.

S’informa el client que, sense necessitat de nou requeriment, d’acord amb l’art. 106 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, si la retirada del vehicle no ha tingut lloc en el termini màxim de dos mesos des de la data prevista de retirada, aparca&go podrà sol·licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit el tractament de residu per al vehicle, a càrrec de client.

5.4. Les tarifes de les categories de subscripció als serveis d’aparca&go, incloent serveis addicionals, programa de punts, mètodes de pagament i informació de facturació, es mostraran oportunament durant la reserva dels serveis feta per l’Usuari des de l’aplicació. Tanmateix, aparca&go podrà remetre a l’Usuari notificacions associades al servei contractat o possibles serveis addicionals en què pugui estar interessat.  Sense perjudici de les quantitats que hagi de pagar a aparca&go per la utilització dels serveis, l’Usuari haurà d’assumir tots els càrrecs associats amb l’ús del seu dispositiu mòbil. L’Usuari reconeix i accepta que alguns serveis promocionals oferts per aparca&go poden estar subjectes a caducitat i a altres possibles restriccions que aparca&go no pot controlar directament. Així, doncs, aparca&go traslladarà a l’Usuari tota la informació relativa als serveis addicionals i/o promocionals. En aquest sentit, aparca&go no serà responsable de cap incidència, impossibilitat de fer valer els beneficis promocionals o altres circumstàncies que impedeixin a l’Usuari gaudir d’aquests beneficis.

 5.5. El fet de no pagar a aparca&go les tarifes corresponents als serveis utilitzats tindrà com a conseqüència, a discreció d’aparca&go, la suspensió o cancel·lació del compte d’usuari. I aparca&go estarà facultada per contractar els serveis d’un tercer amb la finalitat de recuperar el pagament de les quantitats degudes. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a reemborsar a aparca&go la totalitat de les despeses i costes derivades de la reclamació del deute, inclosos honoraris d’advocats i procuradors i taxes d’oficials dels jutjats i tribunals.

 

6. Condicions per acumular euros

 6.1. Requisits per generar euros

- En primer lloc, estar registrat a aparca&go. Pots registrar-te només amb  el teu nom i un correu electrònic, o fer-ho amb un sol clic, si fas servir  el teu compte de Google o Facebook. 

- Identificar-te al web o a l’App. Quan reservis,  assegura't d'identificar-te (entra al teu compte i identifica’t) perquè sapiguem a quin usuar està vinculada la reserva. Així acumularàs euros per a aquesta estada. Si no ho fas així, els perdràs.

 

6.2. Com genero euros

Acumularàs euros en tots els serveis, tant de pàrquing com en el servei de taller i manteniment. Aquests euros els podràs descomptar en les pròximes reserves. Obtindràs, en euros, l'equivalent a un 3% del total de l'import del servei si el reserves des del web, i un 6% si ho fas des de l'App.

- Els euros es generaran després de cada sortida, una vegada hagis liquidat el servei contractat.

- Obtindràs en euros l'equivalent a un 3% de l'import total de la teva reserva. Si fas la reserva a través de l'app l'import passarà a ser d'un 6%.

- Aquests euros s'aniran acumulant, i en podràs consultar el saldo al teu compte d'usuari.

 

6.3. Quan caduquen els meus euros

Els euros generats en una reserva estaran a la teva disposició per bescanviar-los durant els 15 mesos següents. Si no els utilitzes, caducaran i es descomptaran del teu saldo disponible.

 

6.4. Com puc usar el meu saldo d'euros

- Podràs usar el teu saldo d'euros acumulats quan vulguis.

- Quan decideixis usar-ho, podràs restar-los directament del total de la teva reserva, tant de pàrquing com en els serveis de taller i manteniment.

- El saldo acumulat es descomptarà íntegrament, no de manera parcial. Si els teus euros acumulats són superiors a l'import de la reserva, el que resti  quedarà disponible en el teu compte.

- Els euros acumulats que utilitzis es bloquejaran en el moment de la reserva i es descomptaran definitivament en liquidar-la.

- No acumularàs euros en aquelles reserves en les quals ja utilitzis  euros acumulats, un cupó, un codi o un descompte.

- Els euros acumulats estaran vinculats al teu compte d'usuari i no es podran traspassar a cap altre compte.

 

6.5. On es poden usar els euros acumulats

Els euros acumulats els podràs usar en qualsevol dels nostres serveis, tant de pàrquing com de taller i manteniment, no hi ha restriccions.

 

7. Exclusions de responsabilitat

7.1. Ateses les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i internet, aparca&go es reserva el dret de suspendre temporalment els serveis de la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. La suspensió dels serveis no dona cap dret de compensació a l’Usuari. Tanmateix, aparca&go s'esforçarà al màxim per limitar tant com pugui qualsevol suspensió o interrupció dels serveis. Així mateix, aparca&go es reserva el dret d’implementar i fer canvis i/o actualitzacions del Web en qualsevol moment, amb notificació prèvia o sense. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà emprendre determinades accions per impedir l’accés de l’Usuari a la Plataforma en determinats moments durant períodes limitats. En aquest sentit, l’Usuari accepta que aparca&go no serà responsable, com a resultat d’aquestes accions, de la supressió o la manca de disponibilitat de certs serveis o funcionalitats de la plataforma web.

7.2. aparca&go no manifesta ni garanteix que s'obtinguin determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, aparca&go o els seus representants, directors o empleats no seran en cap cas responsables de danys incidentals, fortuïts, especials o conseqüencials, inclosos, entre d'altres, qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d’oportunitats de negoci i errors de programari; amb independència que tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l’ús de la Plataforma.

7.3. aparca&go no es responsabilitza de cap pèrdua o dany que pugui patir l’Usuari com a conseqüència de l’ús inadequat de la Plataforma o de l'incompliment per part seva dels Termes i Condicions del lloc web o de les instruccions que aparca&go li hagi facilitat a través de qualsevol canal de comunicació disposat a l’efecte. 

7.4. aparca&go no es fa responsable en cap cas de multes o avisos de penalització de qualsevol tipus derivats de la inobservança per part de l’Usuari de les normes d’aparca&go. Especialment, aparca&go no incorrerà en cap tipus de responsabilitat com a resultat d’incidents (robatoris, danys en béns propis o aliens, avaries o desperfectes en els vehicles, etc.) ja tinguin lloc a les seves instal·lacions o a accessos i/o que derivin o puguin derivar de delictes en què l’Usuari incorri o rebi. L’Usuari serà l’únic responsable de posar-se en contacte amb les autoritats competents i de resoldre qualsevol qüestió que afecti els seus interessos o propietats. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que, si és requisit legal, aparca&go pot posar a disposició de les autoritats pertinents la totalitat o part de la seva informació personal.

 

8. Propietat intel·lectual

8.1 aparca&go és el propietari legítim de la totalitat dels drets, títols i interessos pertanyents i associats a la plataforma web i, si és el cas, els seus continguts i aplicacions informàtiques, incloses modificacions, actualitzacions i noves versions, i també qualsevol marca, nom comercial, know how, dret d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual inherents.

 

9. Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

9.1 En acceptar els presents Termes i Condicions d’Ús, l’Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies.

9.2 La informació relacionada amb l’Usuari i facilitada durant el registre a la nostra plataforma web, incloses les dades de geolocalització a què aparca&go pugui accedir, s'emmagatzemaran en el dispositiu de l’Usuari i en un servidor propietat d’aparca&go. aparca&go utilitza aquesta informació personal per gestionar els serveis que ofereix a través de la Plataforma i per dissenyar i aplicar millores. aparca&go reconeix que la legislació sobre protecció de dades personals estableix una sèrie d’obligacions en el tractament de dades de caràcter personal, entre les quals destaca la prohibició de fer cessions de dades de caràcter personal sense que el titular de les dades personals ho hagi autoritzat. A aquest efecte, aparca&go:

a) només accedirà a les dades personals de clients si fer-ho és necessari per complir els serveis objecte de contractació.

b) es compromet a:

- fer servir les dades de caràcter personal a què tingui accés únicament i exclusivament per complir les seves obligacions contractuals envers el CLIENT;

- observar i adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per assegurar la confidencialitat, el secret i lan integritat de les dades de caràcter personal a què tingui accés; i també per adoptar en el futur totes les mesures de seguretat que siguin exigides per les lleis i reglaments destinades a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament automatitzat de dades personals;

- no cedir en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a què tingui accés, ni tan sols per conservar-les, tret dels casos en què el client ho hagi autoritzat expressament.

Les obligacions establertes per aparca&go seran també d’obligat compliment per als seus possibles empleats, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes. Així, doncs, aparca&go respondrà davant el CLIENT si els empleats, col·laboradors i subcontractistes les incompleixen.

La durada de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte serà indefinida, i les obligacions romandran vigents un cop acabada, per qualsevol causa, la relació entre aparca&go i el CLIENT.

aparca&go l’informa que les seves dades personals quedaran en el registre d’activitats de tractament d’aparca&go a fi de poder-li prestar els nostres serveis i enviar-li informació i publicitat sobre les ofertes o promocions d’aparca&go i/o dels col·laboradors relatives al sector de l’automoció. Per seguretat, tota la informació que l’Usuari facilita a aparca&go per a l’encàrrec d’un servei queda emmagatzemada a la nostra base de dades. Igualment, vostè té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. Aquests drets es podran exercir mitjançant comunicació directa amb nosaltres al correu electrònic info@aparcandgo.com.

Les pantalles en què s’introdueixen les dades de la targeta de crèdit són completament segures i estan subjectes a totes les normes de protecció. El sistema d’encriptació SSL que fem servir confereix total seguretat en la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció. aparca&go no retindrà ni arxivarà aquesta informació.

 

10. Llei aplicable i jurisdicció

10.1 La interpretació i aplicació dels termes i condicions d’ús de la Plataforma es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pugui sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d’Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. Tanmateix, si la legislació espanyola o autonòmica per a la defensa de consumidors i usuaris estableix la possibilitat que l’Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà d'acord amb les disposicions de la normativa escollida.

 

11. Contacte

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra plataforma web i dels termes i condicions que la regulen, es pot posar en contacte directament a customer@aparcandgo.com i mitjançant petició escrita adreçada a les nostres oficines:

Aparca and Go, S.L.

Ctra. Antiga de València, km 4,3

08830 Sant Boi de Llobregat

 

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />