< Volver

Condicions i Termes d'Ús

Website

 

I.               Titularitat i objecte de la Plataforma Web

1.1          El lloc Web www.aparcandgo.com   (d'ara endavant la "Web" o "la plataforma") és una plataforma informàtica propietat d'Aparca & Go S.L (en endavant "L'Empresa" o "aparca&go"), Societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb domicili a Ctra. Antigua de Valencia, km 4,3 08830 Sant Boi de Llobregat, CIF B-64932858 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40.706, foli 180, i full número B372311.

 

1.2          La nostra pàgina Web ha estat dissenyada amb la finalitat d'oferir als nostres usuaris informació detallada sobre els nostres serveis d'aparcament i les nostres aplicacions. A través d'aparca&go podràs localitzar, reservar i accedir als nostres serveis de pàrquing tant en els principals aeroports i estacions de tren com en la nostra xarxa de pàrquings públics localitzats en les principals ciutats espanyoles i, així mateix, gestionar a través de la plataforma Web la teva compte d'usuari, els serveis sol·licitats, les teves reserves i la teva facturació.

 

II.             Definicions

2.1           Plataforma:  consisteix en la pàgina Web www.aparcandgo.com incloent determinades àrees no públiques accessibles únicament a usuaris autoritzats.

 

2.2           Continguts: es refereix a tots els elements que conformen el lloc Web, incloent a títol enunciatiu més no limitatiu; texts, imatges, programari, vídeos, dissenys i qualsevol de les seves modificacions.

 

2.3           Agències: es refereix a les agències de viatges que utilitzen com a valor afegit a la seva carta de serveis, els serveis d'aparca&go i, en virtut d'aquesta col·laboració, accedeixen en qualitat d'usuaris a la nostra Plataforma. Llevat que s'indiqui expressament el contrari , seran també aplicables a les Agències aquelles disposicions dels presents Termes i Condicions aplicables als usuaris finals.

 

2.4           Propietaris: són les persones físiques o entitats propietàries d'un pàrquing o places de pàrquing i que pertanyen a la xarxa de col·laboradors autoritzats d'aparca&go.

 

2.5           Usuaris/Usuari: és l'usuari final dels serveis de pàrquing d'aparca&go que accedeix a la plataforma i/o a les aplicacions d'aparca&go en qualitat d'usuari registrat a efecte de gestionar personalment els serveis sol·licitats, les seves reserves i la seva facturació. Rebrà també la qualificació d'usuari final dels serveis de pàrquing d'aparca&go aquelles persones per a les quals una Agència (en els termes del punt 2.3 d'aquesta secció) hagi reservat els serveis d'aparca&go en qualsevol de les modalitats ofertes.


III.            Acceptació dels Termes i Condicions

 

3.1           L'accés a i l’ús de la nostra Plataforma així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable, així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'ús.

 

3.2           L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès els Termes i Condicions d'ús de la Plataforma el contingut del qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i aparca&go. En registrar i utilitzar els serveis de la nostra Web, l'Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels Termes i Condicions d'Ús així com per la Política de Privacitat de la plataforma i altres polítiques corporatives d'aparca&go que siguin d'aplicació. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

 

3.3           Aparca&go es reserva el dret de modificar els termes i condicions d'Ús de la Plataforma sense dir notificació específica a l'Usuari. En aquest sentit és important que l'Usuari consulti els Termes i Condicions d'Ús regularment.


IV.           Registre d'Usuaris Web

 

4.1          La plataforma Web d'aparca&go està destinada a usuaris majors d'edat. En registrar-se al nostre web l'Usuari garanteix que compleix amb aquest requisit.

 

4.2          Per poder utilitzar els serveis de la nostra plataforma, cal que et registris com a Usuari facilitant les teves dades personals. En el cas de les Agències et requerirem omplir un formulari de registre amb informació concreta sobre el grup d'Agències a què pertanys i la teva informació de contacte. Per a tots els usuaris serà necessari crear un nom d'usuari i contrasenya d'accés.

 

4.3          L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà utilitzar les seves credencials d'accés amb l'exclusiva finalitat de validar els processos d'identificació i autenticació a la nostra Plataforma. Per tant, és l'Usuari i no aparca&go el responsable d'utilitzar correctament i protegir la contrasenya d'accés. L'Usuari haurà de notificar a aparca&go de qualsevol incident o ús no autoritzat que pogués afectar al seu compte d'usuari.

 

4.4          L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà suspendre o cancel·lar l'accés per part de l'Usuari a la nostra web, amb o sense notificació prèvia, en el cas que existeixin sospites raonables, segons el parer d'aparca&go, de l'ús indegut, per part de l'Usuari, dels serveis i funcionalitats de la nostra Plataforma i, així mateix, quan hi hagi incompliment de qualsevol de les disposicions contingudes en els presents Termes i Condicions d'ús.


V.             Ús dels Serveis Web

5.1           Els serveis d'aparca&go a través de la nostra Plataforma web permeten gestionar les reserves de les nostres places de pàrquing, ja sigui per necessitats de llarga durada o per hores. Amb la finalitat de facilitar la gestió dels serveis que contractis amb aparca&go, tant els serveis sol·licitats, com les reserves i la facturació estaran disponibles accedint a l' àrea privada d'usuari de la Plataforma.

 

5.2           En el cas d'Usuaris finals, es poden fer reserves sense registrar-se a la Plataforma. No obstant, serà imprescindible que ens facilitis nom i cognoms del conductor del vehicle, matrícula del vehicle i telèfon. Totes les reserves realitzades a través de qualsevol mitjà establert per aparca&go són de caràcter gratuït. En el cas dels serveis en la modalitat "pàrquings públic" cal que et descarreguis l'aplicació aparca&go® al teu dispositiu mòbil per poder activar els serveis. L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels Serveis de l'APP no garanteix una plaça de pàrquing, de manera que l' usuari ha de respectar els temps de vigència de la reserva establerts per aparca&go per poder accedir als serveis. En aquest sentit, les reserves per a pàrquings viatgers es mantindran fins a 3 hores addicionals a partir de l'hora d'entrada comunicada per l'usuari en el moment de la reserva i, per al cas de pàrquings públics la reserva es mantindrà fins a 30 minuts comptats a partir del moment de la reserva. En el cas que l'Usuari per qualsevol circumstància no accedeixi al pàrquing dins dels límits fixats per aparca&go l'Usuari perdrà tot dret d'accés al servei sense cap tipus de responsabilitat per aparca&go.

 

5.3           Un cop registrat l'usuari i finalitzada la reserva, l'accés als pàrquings d'aparca&go s'habilita a través del codi QR que  l’Usuari és responsable de escanejar correctament per accedir al pàrquing corresponent. A efecte d'activar correctament els serveis, l'Usuari ha de seguir les instruccions i informació concreta que aparca&go li traslladi a la confirmació de reserva.

 

5.4           L'Usuari reconeix i accepta, pel que fa als serveis oferts a través de les places d'aparcament propietat de la xarxa de col·laboradors d'aparca&go (en endavant, "el Propietari"), que tant les tarifes com els horaris d'obertura i tancament així com les restriccions per a l'ús del pàrquing és informació directament facilitada pel Propietari del pàrquing i no per aparca&go. En aquest sentit, qualsevol canvi o modificació en aquestes tarifes, horaris i restriccions està fora del control d'aparca&go. En conseqüència, l'Usuari reconeix i accepta que és el propietari del pàrquing el principal responsable de la informació facilitada i no aparca&go, de manera que aparca&go declina qualsevol responsabilitat en relació a qualsevol incidència o situació que pugui afectar a l'Usuari amb motiu d'aquesta informació.

 

5.5           Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que les normes establertes pel pàrquing seleccionat li seran d'aplicació i que l'ús dels serveis de la nostra web, no l'eximeix de complir amb aquestes normes i, per tant, s'obliga a complir-les.

 

5.6           Les tarifes de les categories de subscripció als serveis d'aparca&go, incloent els serveis addicionals, programa de punts, els mètodes de pagament i la informació de facturació es mostraran oportunament durant la reserva dels serveis realitzada per l'Usuari de l'aplicació, però, aparca&go podrà remetre a l'usuari notificacions associades al servei contractat o possibles serveis addicionals que puguin ser del seu interès. Sense perjudici de les quantitats que l'Usuari hagi de pagar a aparca&go per la utilització dels serveis, l'Usuari serà responsable d'assumir tots els càrrecs associats amb l'ús del seu dispositiu mòbil. L'Usuari reconeix i accepta que alguns serveis promocionals oferts per aparca&go poden estar subjectes a caducitat i a altres possibles restriccions que poden no ser controlades de forma directa per aparca&go, de manera que, aparca&go traslladarà a l'Usuari tota la informació relativa als serveis addicionals i/o promocionals. En aquest sentit, aparca&go no serà responsable de qualsevol incidència, impossibilitat de fer valer els beneficis promocionals o qualsevol altra circumstància que impedeixi l'Usuari gaudir d'aquests beneficis.

 

5.7           De forma general aparca&go mostrarà la informació relativa a les tarifes del servei sota el format "preu/hora", informant expressament a l'Usuari que la facturació es realitzarà per minuts. A aquests efectes, l'Usuari autoritza a aparca&go a carregar la tarifa aplicable en funció de la utilització dels serveis i a processar la transacció corresponent d'acord al mitjà de pagament seleccionat per l'Usuari.

 

5.8           En cap cas, aparca&go reemborsarà les quantitats efectivament pagades per l'Usuari per la utilització dels serveis de pàrquing.   

 

5.9           La manca de pagament a aparca&go de les tarifes corresponents als serveis utilitzats tindrà com a conseqüència, a discreció d'aparca&go, la suspensió o cancel·lació del compte d'usuari estant aparca&go facultada per contractar els serveis d'un tercer per tal de recuperar el pagament de les quantitats degudes. En aquest sentit, l'Usuari accepta reemborsar a aparca&go la totalitat de les despeses i costes derivades de la reclamació del que es deu, incloent honoraris d'advocats, procuradors i taxes d'oficials dels jutjats i tribunals.


VI .          Exclusions de Responsabilitat

6.1           En raó a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i a Internet, aparca&go es reserva el dret de suspendre temporalment els serveis de la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. La suspensió dels serveis no confereix cap dret de compensació a l'Usuari, encara que aparca&go posarà els seus millors esforços per limitar en la mesura del possible qualsevol suspensió o interrupció dels serveis. Així mateix, aparca&go es reserva el dret d'implementar i fer canvis i/o actualitzacions de la web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà realitzar determinades accions per impedir l'accés de l'Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l'Usuari accepta que aparca&go no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o fallada en la posada a disposició de certs serveis o funcionalitats de la plataforma web.

 

6.2           Aparca & go no representa ni garanteix l'obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància aparca&go, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o conseqüencial, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de la Plataforma.

 

6.3           Aparca&go no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l' Usuari com a conseqüència de l'ús inadequat de la Plataforma o si l'Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de la Web o amb les instruccions que aparca&go hagi facilitat a l'usuari a través de qualsevol canal de comunicació disposat a l'efecte. Així mateix, aparca&go no serà responsable per qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l'Usuari com a conseqüència de la informació facilitada directament pel propietari del pàrquing en relació a qualsevol augment, canvi o modificació de tarifes, horaris d'obertura i tancament i altres restriccions que afectin l'ús de les places de pàrquing de la seva propietat i que siguin publicades a la plataforma web d'aparca&go. El pàrquing no serà responsable directe ni subsidiari de cap dany, desperfecte, robatori, avaria en vehicle i/o pertinences dels clients d'aparca&go.

 

6.4           Sota cap circumstància Aparca & go es farà responsable per multes, avisos de penalització de qualsevol tipus derivats de la inobservança per part de l'Usuari de les normes del pàrquing. Especialment, aparca&go no incorrerà en cap tipus de responsabilitat resultat d'incidents (robatoris, danys en propietat pròpia o aliena, etc.) dins, en els accessos i/o a les intermediacions del pàrquing o en el seu trajecte a aquest, que derivin o puguin derivar en delictes en els quals l'Usuari incorri o rebi. L'usuari serà l'únic responsable de posar-se en contacte amb les autoritats competents i de resoldre qualsevol qüestió que afecti als seus interessos o propietats. En qualsevol cas, l'Usuari reconeix i accepta que aparca&go pot posar a disposició de les autoritats pertinents , tota o part de la seva informació personal, si així és requerit legalment.


VII.          Propietat Intel·lectual

7.1           Aparca&Go és el legítim propietari de la totalitat dels drets, títols i interessos de i associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, que incloguin qualsevol modificació, actualització i noves versions i també qualsevol marca, nom comercial, know how, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.


VIII.        Política de Privacitat, Protecció de Dades i Política de Cookies

8.1           A l'acceptació dels presents Termes i Condicions d'Ús, l'Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privacitat, Protecció de Dades i Política de Cookies.


IX.            Llei Aplicable i Jurisdicció

9.1            La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús de la Plataforma es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d'Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.


X.             Contacte

 

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma Web i dels Termes i Condicions que la regulen, pots posar-te en contacte directament a través dels següents canals (indicar: plataforma web, correu electrònic...) i a les nostres oficines a:

 

Aparca&Go S.L

Ctra Antiga de València, km 4,3

08830 Sant Boi de Llobregat

 

 

Termes i condicions d'Ús de l'Aplicació

aparca&go®

I.               L'aplicació aparca & go®

1.1           L'aplicació aparca&go® (d'ara endavant la “APP” o "l'aplicació") és una aplicació informàtica propietat d'Aparca&Go S.L (en endavant "L'Empresa" o "aparca&go"), Societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb domicili en Ctra. Antigua de Valencia, km 4,3 08830 Sant Boi de Llobregat, CIF B-64932858 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 40.706, foli 180, i full número B372311.

 

1.2           La nostra APP ha estat dissenyada amb la finalitat d'oferir als nostres usuaris una alternativa senzilla, econòmica i integral de serveis d'aparcament. Mitjançant la nostra APP podràs localitzar, reservar i accedir als nostres serveis de pàrquing tant en els principals aeroports i estacions de tren com en la nostra xarxa de pàrquings públics localitzats en les principals ciutats espanyoles.


II .            Acceptació dels Termes i Condicions

2.1           L'accés a i l’ús de l'APP així com la informació, serveis i el seu contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'Ús.

 

2.2           L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès els Termes i Condicions de l'APP el contingut constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari i aparca&go. Amb la instal·lació i ús de l'APP, l'Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels Termes i Condicions d'Ús. Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de l'APP no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

 

2.3           Els Termes i condicions d'ús de l'APP podran ser modificats per l'Empresa sense notificació específica a l'Usuari. En aquest sentit és important que l'Usuari consulti els Termes i Condicions d'Ús regularment.


III.            Registre d'Usuaris

3.1           Aquesta APP està destinada a usuaris majors d'edat. En registrar-se en la nostra APP l'Usuari garanteix que compleix amb aquest requisit. L'usuari serà responsable de comprovar que l'APP és compatible amb el seu dispositiu.

 

3.2           aparca&go® és una aplicació que necessita accedir a informació de l'usuari per a poder ser utilitzada. Per activar l'APP al dispositiu cal que et registris com a usuari facilitant nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, matrícula del vehicle, targeta de crèdit i contrasenya. A causa de la naturalesa de les funcionalitats de l'APP, utilitzarem també les teves dades de geolocalització. Si no hi estàs d'acord, t'aconsellem que abandonis la instal·lació de l'aplicació.

 

3.3           L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà utilitzar les seves credencials d'accés amb l'exclusiva finalitat de validar els processos d'identificació i autenticació en la nostra APP. Per tant, és l'Usuari i no aparca&go el responsable d'utilitzar correctament i protegir la contrasenya d'accés. L'Usuari haurà de notificar a aparca&go de qualsevol incident o ús no autoritzat que pogués afectar al seu compte d'usuari.

 

3.4           L'usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà suspendre o cancel·lar l'accés de l'Usuari a l'APP, amb o sense notificació prèvia, en el cas que existeixin sospites raonables, segons el parer d'aparca&go, de l'ús indegut de l'APP per part de l'Usuari i, així mateix, quan hi hagi incompliment de qualsevol de les disposicions contingudes en els presents Termes i Condicions d'Ús.


IV.           Llicència d'ús de l'APP

4.1           Amb subjecció als presents Termes i Condicions i a les nostres polítiques corporatives, aparca&go concedeix a l'Usuari una llicència limitada, no exclusiva, intransferible i revocable per accedir i utilitzar l'APP incloent qualsevol adaptació, actualització, modificació o noves versions per al seu ús i descàrrega en dispositius mòbils i/o accés a través d'ordinadors, tablets i qualsevol altre dispositiu en què les funcionalitats del programari que conformen l'APP, puguin fer-se accessibles.

 

4.2           Els continguts i serveis oferts a través de l'APP es llicencien però no es transfereixen. En aquest senti , l'Usuari no obté cap dret en relació amb l'aplicació informàtica, excepte en els termes expressament aquí estipulats. En cap cas l'usuari podrà:

 

-        Accedir al Codi Font de l'APP

-        Efectuar modificacions, alteracions, noves versions, programes derivats o incloure l'APP en altres aplicacions

-        Reproduir, copiar, divulgar o distribuir l'APP (per exemple en una xarxa per ser utilitzada per altres dispositius), ja sigui amb finalitat comercial o no.

-        Dur a terme operacions d'enginyeria inversa, descompilar o desassemblar

-        Cedir l'aplicació, donar-la en préstec, subllicenciar-la, llogar, arrendar o efectuar qualsevol acte que suposi una cessió o transmissió temporal o indefinida de l'aplicació, ja sigui de forma onerosa o gratuïta.

-        Realitzar actes que suposin directament o indirectament una explotació econòmica de l'APP

-        Realitzar qualsevol acte o contracte no inclòs en els apartats anteriors que no impliqui l'exclusiva i única satisfacció de les seves necessitats com a usuari en relació directa amb els serveis oferts a través de l'APP .

 

4.3           La present llicència podrà ser resolta amb efectes immediats per part d'aparcament & go si l'Usuari vulnera qualsevol de les prohibicions i obligacions previstes en aquest apartat i en la resta de disposicions dels presents Termes i Condicions d'Ús.


V.             Ús i Pagament dels Serveis

5.1           Els serveis d'aparca&go permeten la localització, reserva i accés a les nostres places de pàrquing, ja sigui per necessitats de llarga durada o per hores. La despesa incorreguda pels serveis d'aparcament pot ser consultada per l'Usuari des del dispositiu mòbil i, així mateix, podrà obtenir la factura del servei des de la zona d'usuaris de la plataforma en línia d'aparca&go a www.aparcandgo.com . Totes les reserves realitzades a través de qualsevol mitjà establert per aparca&go són de caràcter gratuït. En el cas dels serveis en la modalitat "pàrquings públics" cal que et descarreguis l'aplicació aparca&go® al teu dispositiu mòbil per poder activar els serveis. L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels Serveis de l'APP no garanteix una plaça de pàrquing, de manera que l'usuari ha de respectar els temps de vigència de la reserva que estableix aparca&go per poder accedir als serveis. En aquest sentit, les reserves per a pàrquings viatgers es mantindran fins a 3 hores addicionals a partir de l'hora d'entrada comunicada per l'usuari en el moment de la reserva i, per al cas de pàrquings públics la reserva es mantindrà fins a 30 minuts comptats a partir del moment de la reserva. En el cas que l'Usuari per qualsevol circumstància no accedeixi al pàrquing dins dels límits fixats per aparca&go l'Usuari perdrà tot dret d'accés al servei sense cap tipus de responsabilitat per aparca&go.

 

5.2           Un cop registrat l'usuari i finalitzada la reserva, l'accés als pàrquings d'aparca&go s'habilita a través del codi QR que els Usuaris són responsables de escanejar correctament per accedir al pàrquing corresponent. A efecte d'activar correctament els serveis, l'Usuari ha de seguir les instruccions de l'APP des del seu dispositiu mòbil.

 

5.3           L'Usuari reconeix i accepta, pel que fa als serveis oferts a través de les places d'aparcament propietat de la xarxa de col·laboradors d'aparca&go (en endavant, "el Propietari"), que tant les tarifes com els horaris d'obertura i tancament així com les restriccions per a l'ús del pàrquing és informació directament facilitada pel Propietari del pàrquing i no per aparca&go. En aquest sentit, qualsevol canvi o modificació en aquestes tarifes, horaris i restriccions està fora del control d'aparca&go. En conseqüència, l'Usuari reconeix i accepta que és el propietari del pàrquing el principal responsable de la informació facilitada i no aparca&go, de manera que aparca&go declina qualsevol responsabilitat en relació a qualsevol incidència o situació que pugui afectar a l'Usuari amb motiu d'aquesta informació.

 

5.4           Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que les normes establertes pel pàrquing seleccionat li seran d'aplicació i que l'ús dels serveis de l'APP, no l'eximeix de complir amb aquestes normes i, per tant, s'obliga a complir-les.

 

5.5           Les tarifes de les categories de subscripció als serveis d'aparca&go, incloent els serveis addicionals, programa de punts, els mètodes de pagament i la informació de facturació es mostraran oportunament durant la reserva dels serveis realitzada per l'Usuari des de la APP. Sense perjudici de les quantitats que l'Usuari haurà de pagar a aparca&go per la utilització dels serveis, l'Usuari serà responsable d'assumir tots els càrrecs associats amb l'ús del seu dispositiu mòbil. L'Usuari reconeix i accepta que alguns serveis promocionals oferts per aparca&go poden estar subjectes a caducitat i a altres possibles restriccions que poden no ser controlades de forma directa per aparca&go, de manera que, aparca&go traslladarà a l'Usuari tota la informació relativa als serveis addicionals i/o promocionals. En aquest sentit, aparca&go no serà responsable de qualsevol incidència, impossibilitat de fer valer els beneficis promocionals o qualsevol altra circumstància que impedeixi a l'Usuari gaudir d'aquests beneficis.

 

5.6           De forma general aparca&go mostrarà la informació relativa a les tarifes del servei sota el format "preu/hora", informant expressament a l'Usuari que la facturació es realitzarà per minuts. A aquests efectes, l'Usuari autoritza a aparca&go a carregar la tarifa aplicable en funció de la utilització dels serveis i a processar la transacció corresponent d'acord al mitjà de pagament seleccionat per l'Usuari.

 

5.7           En cap cas, aparca&go reemborsarà les quantitats efectivament pagades per l'Usuari per la utilització dels serveis de pàrquing.

 

5.8           La manca de pagament a aparca&go de les tarifes corresponents als serveis utilitzats tindrà com a conseqüència, a discreció d'aparca&go, la suspensió o cancel·lació del compte d'usuari trobant-se aparca&go facultada per contractar els serveis d'un tercer per tal de recuperar el pagament de les quantitats degudes. En aquest sentit, l'Usuari accepta reemborsar a aparca&go la totalitat de les despeses i costes derivades de la reclamació del que es deu, incloent honoraris d'advocats, procuradors i taxes d'oficials dels jutjats i tribunals.

 

VI.           Exclusions de Responsabilitat

6.1           En raó a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i a Internet, aparca&go es reserva el dret de suspendre temporalment l’Ús de la APP, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. La suspensió dels serveis no confereix cap dret de compensació a l'Usuari, encara que aparca&go posarà els seus millors esforços per limitar en la mesura del possible qualsevol suspensió o interrupció dels serveis. Així mateix, aparca&go es reserva el dret d'implementar i fer canvis i/o actualitzacions de la web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go podrà realitzar determinades accions per impedir l'accés de l'Usuari a la APP en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l'Usuari accepta que aparca&go no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o fallada en la posada a disposició de certs serveis o funcionalitats de la APP.

 

6.2           Aparca&go no representa ni garanteix l'obtenció de determinats resultats després de la utilització de l'APP. En aquest sentit aparca&go proveeix els serveis i l'aplicació informàtica "TAL COM ÉS" i "COM ESTÀ DISPONIBLE ACTUALMENT" però sense garanties de cap tipus. En conseqüència , sota cap circumstància aparca&go, els seus representants , directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental o, fortuït, especial o conseqüencial, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de l'APP. L'usuari serà l'únic responsable de comprovar que l'aplicació sigui compatible amb el dispositiu, de manera que serà el mateix Usuari qui assumirà els danys que la utilització de l'APP, inclosa la seva instal·lació, pogués ocasionar en el dispositiu.

 

6.3           Aparca&go no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l' Usuari com a conseqüència de l'ús inadequat de l'APP o si l'Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de l'aplicació o amb les instruccions que aparca&go hagi facilitat l'usuari a través de l'APP o a través d'altres canals disposats a aquest efecte. Així mateix, aparca&go no serà responsable per qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l'Usuari com a conseqüència de la informació facilitada directament pel propietari del pàrquing en relació a qualsevol augment, canvi o modificació de tarifes, horaris d'obertura i tancament i altres restriccions que afectin l'ús de les places de pàrquing de la seva propietat. El pàrquing no serà responsable directe ni subsidiari de cap dany, desperfecte, robatori, avaria en vehicle i/o pertinences dels clients d'aparca&go.

 

6.4           Sota cap circumstància aparca&go es farà responsable per multes, avisos de penalització de qualsevol tipus derivats de la inobservança per part de l'Usuari de les normes del pàrquing. Especialment, aparca&go no incorrerà en cap tipus de responsabilitat resultat d'incidents (robatoris, danys en propietat, etc.) dins, en els accessos i/o a les intermediacions del pàrquing o en el seu trajecte a aquest, que derivin o puguin derivar en delictes en els quals l'Usuari incorri o rebi. L'usuari serà l'únic responsable de posar-se en contacte amb les autoritats competents i de resoldre qualsevol qüestió que afecti als seus interessos o propietats. En qualsevol cas, l'Usuari reconeix i accepta que aparca&go pot posar a disposició de les autoritats pertinents, tot o part de la seva informació personal, si així és requerit legalment.


VII.          Propietat Intel·lectual

7.1           Aparca&Go és el legítim propietari de la totalitat dels drets, títols i interessos de i associats a l'aplicació, els seus continguts i programari incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions i també qualsevol marca, nom comercial, know how, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.

 

7.2           Així mateix, els drets d'explotació econòmica del programa són titularitat exclusiva de Aparca&Go.

 

VIII.        Protecció de Dades

8.1           La informació relacionada amb l'Usuari i facilitada durant el registre en la nostra APP, incloent les dades de geolocalització a les quals Aparca&Go pugui accedir, seran emmagatzemades al dispositiu de l'usuari i en un servidor propietat d'Aparca&Go. Aquesta informació personal és utilitzada per aparca&go per gestionar els serveis oferts a través de l'APP, dissenyar i implementar millores en l'aplicació així com posar a disposició de l'Usuari, les corresponents actualitzacions de l'APP.

 

8.2           L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a aparca&go són certes i exactes, de manera que aparca&go no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels usuaris. Tanmateix, aparca&go es reserva el dret de realitzar les verificacions corresponents a través de l'enviament d'un SMS, la realització d'una trucada o qualsevol altra alternativa que aparca&go implement, amb la finalitat de validar la veracitat de la informació facilitada per l'Usuari.

 

8.3           L'Usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades consent expressament al tractament per part d'Aparca&Go i per part dels seus proveïdors de serveis (sector de tecnologies de la informació) intervenció dels quals és necessària per gestionar adequadament els serveis oferts a través de l'aplicació i per el compliment de les finalitats anteriorment esmentades. Addicionalment, l'Usuari consent expressament la cessió del seu nom i cognoms i matrícula del vehicle al Propietari del pàrquing seleccionat a la reserva amb l'única finalitat de gestionar adequadament el servei. Així mateix, l'Usuari autoritza l'enviament de comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions relacionades amb els productes d'aparca&go contractats, amb altres productes o serveis d'aparca& go incloent serveis accessoris (per exemple: rentat de vehicle) i/o productes i serveis de tercers col·laboradors d'aparca&go (assegurances i assistència per a viatgers) així com novetats i promocions d'aparca&go, per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, des de la APP).

 

8.4           L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go pot implementar les eines necessàries, pròpies o de tercers, per realitzar anàlisis sobre l'ús que els Usuaris fan de la nostra aplicació amb fins estadístics.

 

8.5           Tant Aparca&Go com el seu proveïdor de serveis de pagament han implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la seva informació personal durant l'ús de la nostra APP. En aquest sentit, s'han implementat els estàndards de seguretat que preveu el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i s'han pres les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l'usuari es realitza de forma adequada i segura.

 

8.6           L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i processar la baixa del servei d'enviament de comunicacions comercials electrònica per correu electrònic a la següent adreça info@aparcandgo.com . Així mateix, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant petició escrita a través dels canals de comunicació referits en la secció de "CONTACTE" dels presents Termes i Condicions d'ús.

 

IX.            LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

9.1           La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús de l'APP es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels termes i llicència d'ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.

X.             CONTACTE

Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de l'APP i els termes i condicions que la regulen, pots posar-te en contacte a través de l’adreça de correu electrònic info@aparcandgo.com o directament a les nostres oficines ubicades a:

 

Aparca&Go S.L

Ctra. Antigua de Valencia, km 4,3

08830 Sant Boi de Llobregat

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />